Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Διαγωνισμός "Καινοτομία - Νέα Επιχειρηματική Ιδέα" από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς


Διαγωνισμοί
Ο Διαγωνισμός «Καινοτομία – Νέα Επιχειρηματική Ιδέα» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς έχει ως αντικείμενο νέες πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες / προτάσεις.
Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς όπως το εμπόριο ή ο δευτερογενής τομέας με χρήση καινοτόμων συστημάτων ή με παροχή επιπλέον σύγχρονων υπηρεσιών.
Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
  • Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασης του.
  • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
  • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.
  • Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων όπου αυτοί απαιτούνται.
  • Απαγορεύεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων στον τίτλο και στην περιγραφή της πρότασης στα συνημμένα αρχεία (εκτός της φόρμας με τα προσωπικά στοιχεία) που υποβάλλεται στον διαγωνισμό. Κάθε τέτοια αναφορά στοιχείων θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό της πρότασης από το Διαγωνισμό.
Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμα μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, Κύπριος ή άλλος κοινοτικός υπήκοος ή Έλληνας του εξωτερικού, 18 ετών και άνω (έως 30 ετών) κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων.
Οι συμμετέχοντες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό ατομικά ή ομαδικά. Στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της, στο σύνολο έως πέντε (5). Για την δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών της ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ αυτών για το σκοπό του Διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση της Διοργανώτριας όποτε αυτή του ζητηθεί.
Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής κλπ) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ομάδα συμμετέχει σε μια και μόνο Θεματική ενότητα με μια και μόνο πρόταση.
Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο υλικό αποκλείονται από το Διαγωνισμό.
Στο Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν : οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, τα μέλη των επιτροπών του Διαγωνισμού καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού των προαναφερομένων.
Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση.
Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο Διαγωνισμό επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.
Θεματικές Ενότητες Διαγωνισμού
Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν σε μια από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες :
Επιχειρηματικότητα στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Υπηρεσίες στους τομείς του Περιβάλλοντος – Πολιτισμού – Αθλητισμού με χρήση νέων τεχνολογιών
Αγροτική επιχειρηματικότητα
Γενικές επιχειρηματικές προτάσεις
Διαδικασία
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ως εξής :
Κατάθεση Επιχειρηματικού Σχεδίου : η κατάθεση της επιχειρηματικής ιδέας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 15 Δεκεμβρίου 2012 έως 20 Ιανουαρίου 2013 και θα αποστέλλεται στο email :kainotomia@neagenia.gr σε μορφή word.doc και PDF και έκτασης έως και 10 σελίδων. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους ή/και τα στοιχεία των υπολοίπων μελών της ομάδας τους στο έντυπο υποβολής προσωπικών στοιχείων (θα σημειώνεται ποιος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας από την ομάδα) και να την συμπεριλάβουν (εκτός του εγγράφου με το επιχειρηματικό σχέδιο και του αντίστοιχου PDF) ως συνημμένο έγγραφο.
Στο κείμενο που θα περιλαμβάνει την επιχειρηματική ιδέα θα πρέπει να περιγράφεται η επιχειρηματική πρόταση και να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ενότητες :
Τίτλος επιχειρηματικής πρότασης (μια λέξη ή φράση που προσδιορίζει την πρόταση)
Στόχος της επιχειρηματικής ιδέας (σκοπός και χρήση του επιχειρηματικού πλάνου, υπηρεσίες ή/και προϊόντα που θα παρέχονται)
Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών / προϊόντων (περιγραφή, τεχνολογία στην οποία θα στηριχθεί)
Βασικά στοιχεία καινοτομίας και πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό (πώς διαφοροποιείται από τις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες )
Αγορά και πιθανοί πελάτες στους οποίους απευθύνεται
Τρόποι παραγωγής / προμήθειας και τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της πρότασης
Τέλος, θα αποστέλλεται στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση, e-mail με συνημμένα αρχεία το κείμενο της επιχειρηματικής ιδέας σε μορφή word.doc και PDF καθώς και το έντυπο υποβολής προσωπικών στοιχείων και θα έχει ως θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ».
Επισυνάπτουμε την αίτηση συμμετοχής του διαγωνισμού.

Σχετικά αρχεία: 


Πηγή: epixeiro.info

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβαζουμε και προτεινουμε

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Design Blog, Make Online Money