Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

41 προσλήψεις στην Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη


Προσλήψεις
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2012- 2013, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα ένα (41) ατόμων εκπαιδευτικού προσωπικού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων , ειδικότητες , με τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα:
 • 19 ΤΕ/ΔΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής
 • 5 ΤΕ/ΔΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής, Αγιογραφίας
 • 1 ΤΕ/ΔΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες κεραμικής
 • 1 ΤΕ/ΔΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες κοσμήματος
 • 2 ΤΕ/ΔΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Λαϊκής Τέχνης
 • 2 ΤΕ/ΔΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Φωτογραφίας
 • 1 ΤΕ/ΔΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μπαλέτου
 • 1 ΤΕ/ΔΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μοντέρνου χορού
 • 4 ΠΕ/ΤΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Παραδοσιακών χορών
 • 1 ΔΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Σκάκι
 • 4 ΔΕ Επιμορφωτές/Διδάσκοντες θεάτρου
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά :
 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας τους
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 5. • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
  • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.∆. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα
 6. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας Ως διδακτική εμπειρία για τους μουσικούς νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα και με απόφαση ΥΠΠΟ.Για τις υπόλοιπες ειδικότητες νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα της ειδικότητας.
 7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
Ότι ο επιμορφωτής αφού επιλεγεί θα διδάξει σε όποιο πολιτιστικό κέντρο του ∆ήμου υπάρξει ανάγκη (Ενότητες Πανοράματος, Πυλαίας, Χορτιάτη, Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου) 8. Για την καλλιτεχνική παρουσία και το πορτφόλιο πλήρη φάκελο με παραστατικά για τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις , καθώς και cd με έργα προσωπικά και έργα μαθητών .
ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με τις υπ. αριθ. 37/2011 και 93/2012 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης στο ∆ημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ∆ημοτικής Επιχείρησης (∆/νση : Απ. Σαμανίδη 21, ∆ημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313.301099), κατά τις ώρες 08.30 έως 14.00, από την Παρασκευή 07/12/2012 και για δέκα (10) ημέρες έως την Τρίτη 18/12/2012.
Πηγή: pilea-xortiatis.gr

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

video

http://youtu.be/cqrUSJABx2s

Δημοσίευση σχολίου

Διαβαζουμε και προτεινουμε

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Design Blog, Make Online Money