Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

60 προσλήψεις στο Συνδεσμο ΟΤΑ Θεσσαλονίκης

Προσλήψεις
Ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συνδέσμου ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα τους εξής:


ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 14
ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΩΝ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ' & Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ' & Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 8
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 2
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Ε' & ΙΑ' ) 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Ε' ) 5
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Για τους ενδιαφερόμενους επισυνάπτουμε την προκήρυξη.
Πηγή: e-dimosio.gr / epixeiro.info

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

www.epiplovavourakis.gr

Δημοσίευση σχολίου

Διαβαζουμε και προτεινουμε

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Design Blog, Make Online Money