Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Προειδοποιητική ποινή στις ιχθυοκαλλιέργειες


Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με ομόφωνη απόφαση της, έκρινε ότι το μνημόνιο συνεργασίας που είχαν συνάψει... στις 6 Νοεμβρίου 2008, οι εταιρείες «ΝΗΡΕΥΣ», «ΣΕΛΟΝΤΑ», «ΔΙΑΣ», «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε», για τον περιορισμό και έλεγχο της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων τους στη σχετική αγορά νωπών ψαριών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας και τον καθορισμό τιμών των σχετικών προϊόντων, καθώς και οι συνακόλουθες ενέργειες προς υλοποίηση των στόχων του, συνιστούν παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή υποχρεώνει τις συμπράττουσες επιχειρήσεις να παύσουν και να μην επαναλάβουν την εν λόγω παράβαση και τους επιβάλλει πρόστιμο, μειωμένο όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και περιστάσεις της υπόθεσης και τη σχετικά βραχεία διάρκεια της παράβασης. Τα πρόστιμα έχουν ως εξής:

- «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε»: πρόστιμο ύψους διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο (273.582) ευρώ,
- «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»: πρόστιμο ύψους εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα (146.339) ευρώ,
- «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε»: πρόστιμο ύψους εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων δέκα πέντε (119.015) ευρώ,
- «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»: πρόστιμο ύψους σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πέντε (42.905) ευρώ, και
- «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε»: πρόστιμο ύψους ενενήντα έξι χιλιάδων σαράντα τέσσερα (96.044) ευρώ.

Παράλληλα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απειλεί κάθε μία από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, με την επιβολή προστίμου ύψους 10% επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων της, σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της διαπιστωθείσας παράβασης.

Στην απόφαση επισημαίνεται ρητά ότι και κατά πάγια ευρωπαϊκή νομολογία και πρακτική, οι τυχόν οικονομικές κρίσεις δεν δικαιολογούν συμπράξεις, οι οποίες περιορίζουν τον ανταγωνισμό.

Οι επιχειρήσεις, επομένως, οφείλουν να αντιμετωπίζουν, τις κρίσεις αυτές, ανεξάρτητα η μία προς την άλλη και με μέσα που δεν στρεβλώνουν και δε νοθεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
PROTO THEMA

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβαζουμε και προτεινουμε

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Design Blog, Make Online Money