Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Συντάξεις Ένστολων: Τι αλλάζει

Συντάξεις Ένστολων: Τι αλλάζει

Σε οκτώ σηµεία επικεντρώνονται οι αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς των ενστόλων υπαλλήλων (στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας καθώς καιτου Πυροσβεστικού Σώµατος) σύµφωνα µε χθεσινή ερµηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών µετά την εφαρµογή του ασφαλιστικού νόµου 3865/2010.

Η πρωτη ανατροπη στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των ενστόλων είναι ότι αυξάνονται σταδιακά από 1/1/2011 τα έτη συνολικής συντάξιµης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος των στρατιωτικών γενικά (νέοι και παλαιοί ασφαλισµένοι), οι οποίοι συµπληρώνουν από 1/1/2011 και µετά 24½ έτη συντάξιµης υπηρεσίας, ως εξής:

Για τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης των στρατιωτικών που συµπληρώνουν 24½ έτησυντάξιµης υπηρεσίας:

Το έτος 2011 απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας n το έτος 2012 απαιτούνται 27½ έτη n το έτος 2013 απαιτούνται 29 έτη n το έτος 2014 απαιτούνται 30½ έτη Για όσους θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι και το 2014 (συ µπλήρωση 24½ ετών συντάξιµης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισµού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις µεταβολές που επέρχονται µε τις λοιπές διατάξεις του νόµου αυτού. Οσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2015 και µετά θα συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιµης υπηρεσίας.

Παρέχεται πλέον η δυνατότητα και στους άντρες στρατιωτικούς µε τρία τουλάχιστον παιδιά να συνταξιοδοτούνται µε τις ίδιεςπροϋποθέσεις που ισχύουν για τις γυναίκες στρατιωτικούς µητέρες τριώντουλάχιστον παιδιών. Ετσι αυξάνεταιαπό 1/1/2011 και για τους άντρες και για τις γυναίκες στρατιωτικούς ο ελάχιστα απαιτούµενος για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος χρόνος συντάξιµης υπηρεσίας ή ασφάλισης (κατά περίπτωση) σε 21, 23 και 25 έτη για όσους συµπληρώνουν την 20ετία τα έτη2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα.

Γία την ΕΦΑΡΜΟΓΗ των ανωτέρω διατάξεων στην εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής:

α) Το δικαίωµα συνταξιοδότησης µε βάση τις προαναφερόµενεςευνοϊκές διατάξεις γιαόσους έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά µπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.

β) Οσοι στρατιωτικοί(γυναίκες ή άντρες µε τις προαναφερόµενες επιπλέον προϋποθέσεις) µε τρία (3) τουλάχιστον παιδιά έχουν συµπληρώσει 20ετή πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία/ασφάλιση µέχρι τις 31/12/2010 εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωµα της συνταξιοδότησης οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία, ήτοι ακόµα και µετά την 1/1/2011.

γ) Τα ισχύοντα από 1/1/2011 για τη συνταξιοδότηση των αντρών στρατιωτικών µε τρία (3) τουλάχιστον παιδιά έχουν εφαρµογή από την ίδια ως άνω ηµεροχρονολογία (1/1/2011) και για όσους από αυτούς έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε βάση τις γενικές διατάξεις (24½ έτη) µέχρι 31/12/2010, αφού το δικαίωµά τους ως τρίτεκνων γεννάται σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις από την ηµεροµηνία αυτή (1/1/2011).

Ευνοϊκή συνταξιοδότηση και για τους δύο γονείς µε τρία παιδιά


Πώς θα προσµετράται ο χρόνος των σπουδών

Καταργείταί για όσους στρατιωτικούς, γενικά, θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2011 και µετά, η προϋπόθεση της συµπλήρωσης 25 ετών συντάξιµης υπηρεσίας προκειµένου αυτοί να προσµετρήσουν στη λοιπή συντάξιµη υπηρεσία τους τον χρόνο σπουδών τους για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου σχολής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Ετσι τα ανωτέρω πρόσωπα, ανεξαρτήτως του χρόνου της κατάταξής τους και των ετών συντάξιµης υπηρεσίας τους, µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον χρόνο αυτό τόσο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξής τους. Εξυπακούεται ότι ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται ως συντάξιµος υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπολογίζεται ως συντάξιµος µε βάση άλλες διατάξεις.

Ως χρόνοςσπουδών λογίζεται ο κατά περίπτωση απαιτούµενος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο εν λόγω χρόνος (διάρκεια σπουδών) είναι αυτός που προβλέπεται από τον οργανισµό ή από τη νοµοθεσία που διέπειτη λειτουργία τής κάθε σχολής κατά τον χρόνο της αποφοίτησης.Ο/η στρατιωτικός µπορεί να αναγνωρίσει και µέρος του συνολικούχρόνου που δικαιούται να αναγνωρίσει (σε µήνες). Μετά τηνεκτέλεση της σχετικής αναγνωριστικής πράξης από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Συντάξεων, η πράξη αυτή δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται ως προς τον αναγνωριζόµενο µε αυτή χρόνο.

Μπορεί, πάντως, ο/η υπάλληλος που έχει αναγνωρίσει µέρος του συνολικού χρόνου που δικαιούται να ζητήσει µε νέα αίτησή του την αναγνώριση του επιπλέον χρόνου που επιθυµεί. Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών απαιτεί την καταβολή εκ µέρους του ενδιαφεροµένου εισφοράς εξαγοράς µε ασφάλιστρο 6,67% (όση είναι και η εισφορά του στρατιωτικού για την κύρια σύνταξη), το οποίο υπολογίζεται επί των συντάξιµων αποδοχών του,όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. Ως συντάξιµες αποδοχές λαµβάνονται υπόψη εκείνες επί των οποίων διενεργείται κράτηση για κύρια σύνταξη. Το ποσό της εισφοράςεξαγοράς προκύπτει από τη σχέση: εισφορά εξαγοράς = (συντάξιµες αποδοχές) x 6,67% x µήνες (που θα αναγνωρισθούν).

γία τον αναγνωρίζομενο
χρόνο εκδίδεται αναγνωριστική πράξη από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Συντάξεων ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση από τον ενδιαφερόµενο µπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ακόµα και κατά τη συνταξιοδότησή του, αφού από καµία διάταξη του νόµου δεν προβλέπεται η υποβολή της σχετικής αίτησης εντός συγκεκριµένης προθεσµίας.

Προκειµένου γιατα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και του Πυροσβεστικού Σώµατος, η αναγνώριση ως συντάξιµου του χρόνου υπηρεσίας τους (5 έτη) που λογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του π.δ.

169/2007, γίνεται µε καταβολή από τους ίδιους των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένουκαι εργοδότη (ποσοστό 20%). Οιεισφορές αυτές υπολογίζονται επί της αποζηµίωσης που λαµβάνουν για εργασία πέραν τουπενθηµέρου και µέχρι τη συµπλήρωσηποσού που αναλογεί σε αποζηµιώσεις 60 πλήρων µηνών, παρακρατούµενες κατά την καταβολή της.

Τέλος, προσαυξάνεται κατά τρία έτη η συντάξιµη υπηρεσία των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, που έχουν καταταγεί µέχρι 31/12/1995, υπό την προϋπόθεση ότι, µε βάση τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία ισχύος του νόµου αυτού (21/7/2010), συµπληρώνουν τον απαραίτητο χρόνο για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (24 ½ έτη) από 1/1/2015 και µετά. Ο χρόνος αυτός (3 έτη) λαµβάνεται υπόψη για τη συµπλήρωση των ετών υπηρεσίας που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων (40 έτη). Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την προαναφερόµενη διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου σπουδών.

Σε ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ απο το Σωμα. Για τους στρατιωτικούς που θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από 1/1/2015 και µετά, και οι οποίοι αποµακρύνονται αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος καταβολής της σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τουςή την ηµεροχρονολογία κατά την οποία αν ο στρατιωτικός δεν είχε αποµακρυνθεί από την υπηρεσία, θα συµπλήρωνε 35ετή πραγµατική υπηρεσία.

Εξυπακούεται ότι η σύνταξη θα υπο Χρονοί υπηρεΣΊΑΣπου λαμβανονταί υποψη. Στον απαιτούµενο χρόνο για τηθεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λαµβάνονται υπόψη οιακόλουθοι χρόνοι υπηρεσίας:

α) ο χρόνος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται µε τις οικείεςδιατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου β) ο χρόνος συντάξιµης υπηρεσίας που λογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο γ) ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης (αφορά µόνον όσους έχουν καταταγεί για πρώτη φορά από 1-1-1983 και µετά, χωρίςκαµία προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο πριν από την ηµεροµηνία αυτή).

Ο τρόπος υπολογισµού της σύνταξης. Για τους στρατιωτικούς, γενικά, που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31/12/2014 (συµπλήρωση 24 1/2 ετών συντάξιµης υπηρεσίας) δεν επέρχεταικαµία µεταβολή στον τρόπο υπολογισµού της σύνταξής τους και εξακολουθούν να ισχύουν οι οικείες διατάξεις. Για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, από 1/1/2015 και µετά, η σύνταξή τους υπολογίζεται µε βάση τις νέες διατάξεις.

γία ΠΊΛΟΤΟΥΣ Καί ΕΊΔΊΚΕΣ δυΝΑΜΕΊΣ. Προβλέπεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τωνστρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα, ο χρόνος καταδυτικών εξαµήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια,καθώς και ο χρόνος όσων υπηρετούν σε µονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέµου. Ο ανωτέρω χρόνος λογίζεται διπλάσιος ήτριπλάσιος, κατά περίπτωση, εφόσον αυτοί που διατελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας συµπληρώνουν δεκαοκταετή και οι άλλοι εικοσαετή πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία. Aυξάνεται από 1/1/2011 ο χρόνος της δεκαοκταετούς ή εικοσαετούς, κατά περίπτωση, πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας που είναι απαραίτητος για τον διπλασιασµό ή τριπλασιασµό του συντάξιµου χρόνου των στρατιωτικών των ανωτέρω ειδικών κατηγοριών σε 25 έτη. Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή για όσους έχουν συµπληρώσει την προαναφερόµενη δεκαοκταετή ή εικοσαετή πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία, κατά περίπτωση, µέχρι 31/12/2010.

γία ΟΣΟΥΣ ΘΕΜΕΛΊΩΣΑΝ το 2010. Oι ρυθµίσεις του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν. 3865/2010) δεν έχουν εφαρµογή για τους στρατιωτικούς που θεµελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωµα (µε βάση τα ισχύοντα κατά περίπτωση) µέχρι 31/12/2010, τόσο ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους όσο και ως προς τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξής τους.

Ετσι, για τον/τηστρατιωτικό που θεµελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι τις 31/12/2010, µε βάση τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ίσχυαν πριν από τη δηµοσίευση του Ν. 3865/2010 (21-7-2010), όποτε και αν αποχωρήσει από την υπηρεσία (ακόµα και µετά τις 1-1-2015,έτος που αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού της σύνταξης) θα εξακολουθήσουν να ισχύουν γι’ αυτόν όλες οι κατά περίπτωση εναλλακτικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του και ο τρόπος υπολογισµού της σύνταξής του, που ίσχυαν πριν από τον Ν. 3865/2010.

Επίσης, τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας ειδικών κατηγοριών (ιπτάµενοι, υποβρύχιοι καταστροφείς, ναρκαλιευτές, πυροτεχνουργοί, αλεξιπτωτιστές, υπηρετούντες σε υποβρύχια, ΕΚΑΜ κ.λπ.), εφόσον έχουν συµπληρώσει µέχρι 31/12/2010 δεκαοκταετή πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία (προκειµένου για όσους διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας)

ή εικοσαετή (προκειµένου για τους λοιπούς), µπορούν να διπλασιάσουν τον χρόνο που διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικήςενέργειας, ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα, τον χρόνο καταδυτικών εξαµήνων γι’ αυτούς που υπηρετούν σε υποβρύχια κ.λπ., οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία.

ΤΑ ΝΕΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβαζουμε και προτεινουμε

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Design Blog, Make Online Money